Bodovanje

 
Maksimalan broj bodova koji pristupnici mogu ostvariti je 1000, i to: 
- do 100 bodova na temelju uspjeha u srednjoj školi; 
- do 100 bodova na temelju položenih ispita na državnoj maturi; 
- do 300 bodova na temelju ocjene kvalitete pristupnih radova; 
- do 100 bodova na temelju testa informiranosti;
- do 100 bodova na temelju pismenih zadataka postavljenih u drugom krugu prijamnog ispita; 
- do 300 bodova na temelju procjene darovitosti i motivacije pristupnika.