Specifični elementi prijamnog ispita za prediplomski studij dramaturgije

(A) Specifični preduvjeti i pristupni radovi koji čine sastavni dio prijave na natječaj te se boduju u sklopu prvog kruga prijamnoga ispita

Maksimum bodova (A): 250

Obavezno:

 • najmanje jedan od sljedećih radova:  originalan dramski tekst, scenska adaptacija književnog predloška, originalan scenarij, filmska adaptacija književnog predloška, originalan scenarij, dijalogizacija jednog literarnog predloška u kazališni prizor ili filmsku sekvencu (do 100 bodova);
 • obrada jednog teorijskog problema iz područja kazališne ili filmske dramaturgije, ne kraća od 5 kartica teksta (do 100 bodova).

Pored pristupnih radova pristupnici prilažu i sljedeće obvezatne priloge:

 • pismo namjere u kojem se navodi motivacija i objašnjavaju razlozi upisa na studij dramaturgije;
 • popis pročitane dramske literature s liste obvezatnih autora;
 • popis naslova s liste preporučene stručne literature;
 • popis najmanje 5 kazališnih predstava za usmenu analizu;
 • popis najmanje 5 filmova s obvezatne liste za usmenu analizu.

Opcionalno:

 • uz obvezatne radove, pristupnik može priložiti i dodatne radove iz područja umjetničke proze, esejistike i kritike (do 50 bodova)

Napomena:

 • preduvjet za prelazak u drugi krug prijamnoga ispita (B) odnosno uži izbor je ostvarenih 175 ili više bodova u prvom krugu (A)

(B) Drugi krug prijamnoga ispita (uži izbor) te bodovanje testa, pismenih zadataka i usmenog dijela ispita

Maksimum bodova (B): 550

 • test informiranosti (do 50 bodova)
 • pismeni zadaci iz područja dramaturške analize teksta ili izvedbe, te iz dramskog ili filmskog pisma (do 200 bodova)
 • usmeni dio drugog kruga prijamnoga ispita tijekom kojega povjerenstvo procjenjuje specifičnu nadarenost i motivaciju pristupnika; razgovara se o pristupnm pisanim radovima, kazališnim predstavama i filmovima, te provjerava poznavanja obvezatne stručne i dramske literature kao i engleskoga jezika.

Napomena:

 • Eliminatorni uvjet za ulazak na listu kandidata s mogućnošću upisa je sakupljenih 385 ili više bodova u drugom krugu.

Završni eliminatorni uvjet

385 ili više bodova u (B)

Eliminatorni uvjet za ulazak na listu kandidata s mogućnošću upisa je sakupljenih 385 ili više bodova u drugom krugu.

Bodovima pristupnika koji su ostvarili taj uvjet pribrajaju se bodovi ostvareni u prvom krugu, čime se dobiva rang lista uspješnosti na prijamnom ispitu.

Konačna rang lista dobiva se pribrajanjem bodova ostvarenih na temelju uspjeha u srednojoj školi i uspjeha na državnoj maturi.

Napomena:

 • u slučaju odustajanja kandidata njegovo mjesto popunjava sljedeći na rang-listi koji je ostvario minimalno 385 bodova u drugom krugu (B)

Pristupnici prijamnom ispitu moraju predati najmanje tri kopije pristupnih radova te jednu kopiju u digitalnom obliku (po mogućnosti RTF format) na CD mediju. Pristupnici koji su u ljetnom roku ušli u drugi krug prijamnog ispita (B), a nisu ostvarili pravo upisa, mogu pristupiti prijamnom ispitu u jesenskom roku ukoliko ostane slobodnih mjesta.