IZBORNI KOLEGIJ - TEORIJA PROIZVODNJE II & IV

Teorije proizvodnje II

i

Teorije proizvodnje IV

prof. dr. Sibila Petlevski

4 ECTS

Tema za ljetni semestar 2023.

IMPROVIZACIJA I KREATIVNE PRAKSE UMJETNOSTI I DRUŠTVA 

Kolegij se bavi odnosom kreativnost, kulturne produkcije i kulturne improvizacije, modelima kreativnosti, improvizacijskom kulturom i „slobodnom igrom“ u životu i umjetnosti, spontanitetom u izvedbenoj praksi i teoriji izvedbe, kinestetičkom empatijom i suradnom emergencijom u tijeku improvizacijskog izvođenja, improv-tehnikama u glumi, improvizacijom u dramaturgiji i kreativnim subverzijama institucionalnih konteksta. 

 

 

 1. Uvodno predavanje: o grupnoj kreativnosti i uz nju vezanoj intersubjektivnosti, strukturiranoj improvizaciji u glazbi i improv glumi, retrospektivnoj interpretaciji u jazz improvizaciji, interakcijskoj sinkronizaciji i emergenciji u tijeku „žive“ izvedbe  
 2. Improvizacija i znanje. Modeli kreativnosti. Re-novativni model improvizacije objašnjen u filozofskom kontekstu, ali i s uvidom u tzv. kreativne pedagogije   
 3. Pojam spontaniteta u teoriji i praksi umjetničke izvedbe, osvijetljen iz filozofskog i prirodnoznanstvenog motrišta.  
 4. Improvizacijske prakse: obilježja i društvene implikacije 
 5. Kulturna proizvodnja i kulturna improvizacija 
 6. Improvizacija u ritualnoj izvedbi i pripovijedanju mitova
 7. Improvizacija i „socijalna estetika“: skriptiranje društvenih interakcija    
 8. Improvizacija i „kulturni jamming“ : kreativne subverzije institucionalnih konteksta   
 9. Kako improvizirati dramski tekst?
 10. Improvizacija i etika („moralna improvizacija“ u kontekstu etičke misli Marthe Nussbaum,  Barbare Herman i Core Diamond).
 11. Filozofija improvizacije i improvizacija improvizacije.

Filozofija improvizacije u istraživačkom polju filozofije izvedbe (s reinterpretativnim navraćanjem na neke ključne pojmove i mislioce kontinentalne filozofije); improvizacija improvizacije (u filozofiji, izvedbenim umjetnostima i književnosti (s osvrtom na Gary Petersovu knjigu istoga naslova).

 1. Heidegger i „fundamentalna dramaturgija“; glazbena improvizacija u ontološkome okviru
 2. Kontra-Adorno: o „predvidljivosti“ i „standardizaciji“ u improvizaciji
 3. Kinestetička empatija i suradna emergencija u tijeku improvizacijskog izvođenja   
 4. „Scenariji“ izvedbe mišljenja; filozofija kao otjelovljena praksa mišljenja; filozofija-kao-izvedba. Studija slučaja: O konstrukciji identiteta u izvedbenoj praksi sumišljenja Deleuzea i Gattaria.  (ili neki drugi primjer prema dogovoru sa studentima)

 

 

 

Popis tema, baš kao ni njihov slijed nije uklesan u kamenu i predavačica pridržava pravo strukturiranog improviziranja u tijeku izlaganja građe.

 

Od slušateljica /slušatelja se očekuje redovito pohađanje nastave i aktivno sudjelovanje u kolegiju.

 

Priloženi popis literature NIJE obavezan nego informativan: svrha mu je da omogući bolju orijentaciju i snalaženje u području kolegija.

 

Na priloženom popisu literature je izbor iz međunarodno relevantne literature za područje kolegija koja je pretežno na engleskom jeziku budući da je literatura o filozofiji, teoriji i praksi improvizacije na hrvatskom jeziku vrlo slabo zastupljena. Ova napomena se, dakako, ne odnosi na kvalitetnije hrvatske prijevode temeljne filozofske literature koja se spominje ili detaljnije obrađuje u kolegiju.

 

Ispit je usmeni. Prije izlaska na ispit studentice i studenti samostalno biraju temu i emailom šalju naslov i sinopsis teme (dužine pola stranice do stranicu teksta) nastavnici na odobravanje. Tek kad je tema odobrena dopušteno je pristupiti ispitu. Ovisno o odabranoj temi koja se uklapa u opis kolegija, studenti biraju s popisa, ali i samostalno traže odgovarajuću literaturu.

 

Ovaj izborni predmet je otvoren za sve studentice/studente MA-a svih odsjeka.

Teorija proizvodnje II i Teorija proizvodnje IV se slušaju u istome terminu!

 

 

LITERATURA:

 

Abbot, John (2007). The Improvisation Book. How to Conduct Successful Improvisation Sessions. Nick Hern Books: London.

 

Adams, Kenn (2007) How to Improvise a Full-Length Play. The Art of Spontaneous Theatre. Allworth Press: New York.

 

Cerwonka, Allane & Malkki, Liisa H. Improvising theory : process and temporality in ethnographic fieldwork. The University of Chicago Press: Chicago and London.

 

Eberle, Scott G.  (2014) “The Elements of Play Toward a Philosophy and a Definition of Play”. American Journal of Play. No. 6. 214-233.

 

Glăveanu, Vlad Petre (ed.) (2016) The Palgrave Handbook of Creativity and Culture Research. Palgrave Macmillan: London.

 

Hallam, Eliz nabeth & Ingold Tim (eds.) (2007). Creativity and Cultural Improvisation. Berg.: New York.

 

Hay,  Chris (2016). Knowledge, Creativity and Failure. A New Pedagogical Framework for Creative Arts. Palgrave Macmillan. Springer Nature.

 

Hemlin, Sven & Allwood, Carl Martin & Martin Ben R. (eds.) (2004). Creative knowledge environments : the influences on creativity in research and innovation. Edward Elgar: Cheltenham, UK; Northampton, MA, USA

 

Johnson, Steven (2001) Emergence: The Connected Lives of Ants, Brains, Cities, and Software.  Scribner: New York.

 

Karwowski, Maciej & Kaufman, James C. (eds.) (2017) The Creative Self. Effect of Beliefs, Self-Efficacy, Mindset, and Identity. Academic Press. An Impront of Elsevier: London, San Diego, Cambridge, Oxford.

 

Koppett, Kat (2001). Training to imagine : practical improvisational theatre techniques to enhance creativity, teamwork, leadership, and learning. Stylus Publishing: Sterling, Virginia.

 

McIntyre, Phillip (2012). Creativity and Cultural Production.  Issues for Media Practice. Palgrave Macmillan: New York.

 

Meheus Joke & Nickles, Thomas (eds.) (2009) Models of Discovery and Creativity. Springer: Dordrecht Heidelberg London New York.

 

Meusburger, Peter &  Funke Joachim & Edgar Wunder (eds.) (2009). Milieus of Creativity. An Interdisciplinary Approach to Spatiality of Creativity. Springer Science + Business Media B.V

 

Novack,  Cynthia J. (1990). Sharing the Dance. Contact Improvisation and American Culture. The University of Wisconsin Press: Madison, Wisconsin.

 

Peters, Gary (2009). The Philosophy of Improvisation. University of Chicago Press : Chicago and London

 

Peters, Gary (2017). Improvising Improvisation: From Out of Philosophy, Music, Dance, and Literature. The University of Chicago Press : Chicago and London.

 

Raunig, Gerald & Ray Gene & Wuggenig Ulf (eds) (2011) Critique of Creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’. MayFlyBooks: London, and free online at www.mayflybooks.org in 2011.

 

Reynolds, Dee & Reason, Matthew (eds.) (2012) Kinesthetic Empathy in Creative and Cultural Practices. Intellect:  Bristol, UK / Chicago, USA.

 

Sarath Edward W. (2013). Improvisation, Creativity, and Consciousness. Jazz as Integral Template for Music, Education, and Society. State University of New York Press: Albany, USA.

Sawyer, Keith R. (2000) “Improvisational Cultures: Collaborative Emergence and Creativity in Improvisation”. MIND, CULTURE, AND ACTIVITY, 7(3), 180–185

 

Sawyer, Keith R. (2012).  Explaining creativity: the science of human innovation. Oxford University Press. Oxford: New York.

 

Sawyer, Keith R.(2003) Group creativity: music, theater, collaboration. Lawrence Erlbaum Associates, Inc: New York.

 

Thomson Paula & Jaque, Victoria S.  Creativity and the Performing Artist. Behind the Mask. California State University: Northridge, CA, United States.