Digitalni repozitorij - Arhiviranje studentskih radova

 

Prihvaćen je prijedlog izmjene Pravilnika o studiranja ADU i unijeta nadopuna o obvezi studenata da sami pohranjuju elektroničku inačicu svoga rada u Digitalni repozitorij ADU.

Dogovoreno je da u sljedećem periodu koji će biti prijelazan i za kojeg se nadamo da će biti kratak, zadržimo i obvezu prilaganja CD-a i potpisivanja postojeće Izjave o suglasnosti studenta s objavljivanjem rada. Čim se nova praksa uhoda i postane sigurna, ove dvije sadašnje obveze više neće biti potrebne. O tome ćemo vas promptno obavijestiti.

U dogovoru s prodekanom Švaićem koji na Srcu u okviru Dabra vodi Radnu skupinu za AV građu, obavještavamo vas da će na ADU uskoro biti organizirana prezentacija unošenja radova AV građe.

 

PROCEDURA ARHIVIRANJA u Dabar na ADU

Kronološki redosljed:

1.      Početna komunikacija Ured za studente – urednik Dabra

E-mail koji Ured šalje mentoru i članovima Komisije za obranu diplomskog rada, šalje i uredniku Dabra kako bi ga na taj način informirao o studentima koji će uskoro unositi svoje radove.

 

2.      Student arhivira svoj rad

 

Kada student arhivira:

Nakon što mentor odobri pisani diplomski rad kao ispravan za predavanje na uvez, student arhivira pdf varijantu svoga rada PRIJE PREDAJE uvezanog rada u Ured za studente.

Student ovo arhiviranje može obaviti s bilo kojeg kompjutera izvan ili na Akademiji. Za to mu je potreban ažuran AAI broj. Na web stranici ADU nalaze se link za unošenje s detaljnim uputama i brojem telefona urednika Dabra kojemu se student može obratiti za pomoć pri unošenju: http://masterwww.adu.hr/knjiznica-adu/digitalni-repozitorij-2/

Što sve student arhivira:

Oni studenti čiji je umjetnički dio diplomskog rada također predviđen za digitalno arhiviranje u Dabru unose i pisani i umjetnički dio svog diplomskog rada.

Napomena:

Studentima pomažu po potrebi:

Mentor – za umjetnički dio završnog rada, određuje koju vrstu pristupa dati tom konkretnom radu (Opcije: rad u otvorenom pristupu / rad dostupan nakon …. / rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove / rad nije dostupan)

Informatičar – kako studenti često zaboravljaju svoj AAI koji je jedina identifikacija kod ulaska u Dabar, trebat će se obratiti Informatičaru za dobijanje novog AAI. Informatičar bi trebao čim dobije studentovu zamolbu, poslati traženi AAI u najkraćem roku.

Urednik dig. repozitorija – dostupan fizički ili telefonski studentu ukoliko treba pomoć pri arhiviranju

 

3.      Student dobija pisanu potvrdu da je arhivirao svoj rad

Nakon što je pohranio svoj rad, student treba doći po pisanu potvrdu o arhiviranju uredniku Dabra (u biblioteku) i tu potvrdu predaje zajedno s uvezanim diplomskim radom u Ured za studente.

Urednik Dabra  provjerava je li rad arhiviran, pregledava ga i ostavlja oznaku „neobjavljen“ dok student radnju ne obrani.

Ukoliko urednik Dabra nije na ADU i nije u mogućnosti potpisati potvrdu, tada student svoj unos u Uredu za studente može dokazati na sljedeći način: ulogira se svojim AAI u Dabar https://repozitorij.adu.unizg.hr/. Uz mjesto za logiranje pojavit će se izbornik Moji objekti. U njemu će se vidjeti pohranjeni rad.

 

4.      Završna komunikacija Ured za studente - urednik Dabra

Kad Ured za studente dobije potvrdu da je student obranio svoj rad, šalje tu informaciju uredniku Dabra i ovaj tek tada odabire opciju „objavi“ kako bi rad postao vidljiv.

Ured obaviještava urednika i ukoliko Komisija za obranu rad nije prihvatila tj. student ga treba izmijeniti. Kako je tih slučajeva malo, oni će se rješavati u direktnoj komunikaciji: Ured za studente - student - urednik Dabra.

Popis poslova:

Student:

1.      Provjerava ima li AAI (pa ga, ukoliko ga nema, zatraži od informatičara prije unosa)

2.      Unosi diplomski rad

3.      Dolazi u biblioteku po potvrdu koju nosi u Ured za studente

Ured za studente:

1.      Šalje e-mail uredniku repoz. kao najavu

2.      Obavještava urednika da li je student prošao Komisiju za obranu ili ne

Urednik repozitorija:

1.      Po potrebi pomaže studentu pri unosu

2.      Provjerava kvalitetu unosa

3.      Piše potvrdu da je rad unešen

4.      Po primitku informacije iz Ureda potvrđuje rad i time ga čini vidljivim

 

Mentor:

1.      Pomaže studentu u određivanju vrste pristupa za umjetnički dio završnih radova

Informatičar:

1.      Ukoliko student e-mailom zatraži AAI, promptno mu ga šalje