Opći elementi natječaja i prijamnih ispita zajednički za sve diplomske studije ADU

Pravo upisa diplomskih studija ADU stječe se na temelju uvjeta za ostvarivanje prava izravnog upisa odnosno liste prvenstva za upis koja je rezultat bodova postignutih u sklopu Prijamnog ispita koji provodi ispitno Povjerenstvo.

Prijamni ispit za svaki diplomski studij ADU vrši se zasebno, a preduvjet za pristup kandidata je predaja slijedećih dokumenata i radova

  • prijavnica za prijamni ispit (dostupna u studentskoj službi i na web stranici ADU)
  • domovnica, a za Hrvate koji nisu državljani RH dokaz o hrvatskoj narodnosti
  • potvrda o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju ili o statusu studenta posljednjeg semestra s najviše 30 neostvarenih ECTS bodova do završetka odgovarajućeg preddiplomskog studija, odnosno diploma dodiplomskog sveučilišnog studija
  • životopis
  • specifični pristupni radovi definirani specifičnim uvjetima prijamnog ispita za odabrani studij
  • potvrda o uplati troškova provođenja prijamnog ispita na žiro-račun ADU (500,00 kn / pod "odobrenje" upisati OIB kandidata)
  • frankirana omotnica (za preporučenu pošiljku) za povrat dokumenata, s adresom kandidata
  • osobni identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica) prilikom pristupa provjerama prijamnog ispita

U završnu listu prvenstva za upis ne ulaze kandidati koji nisu zadovoljili bilo koji od definiranih eliminatornih uvjeta Prijamnog ispita odabranog studija.
Kandidati koji su prijamnom ispitu pristupili s nedovršenim preddiplomskim studijem gube pravo upisa ako do početka roka za upis ne završe preddiplomske studije.

Kandidati koji su izgubili pravo studiranja na određenom studijskom programu ADU ne mogu se ponovno natjecati za upis tog istog studijskog programa.
Kandidat se može prijaviti na natječaje više studijskih programa, ali je dužan podnijeti prijavu za svaki program posebno, sa svim prilozima i naknadama. Akademija nije dužna osigurati kandidatu uvjete za polaganje prijamnih ispita za dva ili više studijskih programa u istom roku.

Kandidat koji je završio preddiplomski studij ADU, ako zadovoljava za to definirane uvjete, može koristiti pravo direktnog/izravnog upisa na diplomski studij. U tom slučaju dužan je predati zahtjev za ostvarivanje izravnog upisa u za to predviđenom roku. Oslobođen je predaje pristupnih dokumenata i radova, te plaćanja naknade za održavanje Prijamnog ispita, ali je dužan uplatiti naknadu za provođenje izravnog upisa na žiro-račun ADU (100,00 kn / pod "odobrenje" upisati OIB kandidata).

Upisnina za diplomske studije iznosi 500,00 kn.